توبيكات انجليزيه معربه


- Ma al,dnya ela alm yshttna ,, w ma al,a5rh ela fr7ah tjm3 shtatna <3

- A93b shy an tkon la shy fe "8lb" mn a3tbrtah kl shy..

-
?7t? 3&yuml;??&iexcl;?? ???? t&szlig;&iexcl; '3?r? ??goli ????w&iexcl;? ??&ETH;?m ?l&iexcl; 3???t?,,,,,?5loO?? 5loO??????7?l?? ? ???7?oO? Gl??? ? ??? ³la ??l??- abe w3d ma7tml feeh ent'6ark .. W abe Lel ma yje b3dh nhark !- Ashya2 fi 9dri ktheer ashya2 w at3bni elalm ya 6ol h.al3umr elg9eer elle bdayat'h ndm!


- La shy k.wjodeha m3ye yu7ye nb'9 S3adti ? !


- La tjeni ma bga lk 3ndi shay la Enksark wla dmoo3k t3ni shay.. ;') !*


- 3ndk 5br enk ent alw7ed Ele 3la glbii gdrt?


- Feni bdayt W8T w Nhayt Azman , Ashtag bakr w A36i Amsii 7nini !


- O en '9ag bali athkr esmik o a'3neh o at5yalik 3l o 3assa 6efk yfuut ;(


- Lw al,9br Bk 6al Boukra Al'Fr7 " Tlgah" ?? !


- 93b tt9wr wsh kthr fek fkrt w a93b 3lek lw t3rf wsh kthr a7bk


- BS G?L ABEK ? ANA ATRK 3ALMI L3YONK / #' "


- La yihmak mn tiklam fy gfaak...klbn nib7 3aya ywajh 4yab


- Walla lw tdri bshougii ma '9nti tgwa wgoufik..


-Shft'h w6a7t al3en B.al3en wdi asolf lakn ma mn myanh *


- Ana wshlon a3esh in ma lgetik ? t4krt al'3yab w '9ag bali